Sıra No Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi Cezayı Gerektirecek Fiil 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)
1 3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 18.377,00
2 5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 146,00
3 7 99/a Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak 146,00
4 8 99/b İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek 146,00
5 14 99/b Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak 146,00
6 28 99/c İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 146,00
7 29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 606,00
8 30 101 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak 2.295,00
9 32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 167,00
10 32 102/a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 167,00
11 37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 606,00
12 38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 606,00
13 39 102/a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 167,00
14 41 102/c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. 295,00
15 52 102/b Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek 606,00
16 56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, 295,00
17 57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 295,00
18 59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 295,00
19 60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 295,00
20 63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 1.619,00
21 64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 295,00
22 68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 1.619,00
23 69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 1.619,00
24 71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 1.619,00
25 72 104 Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 1.619,00
26 73 104 Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 1.619,00
27 74 104 Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 1.619,00
28 75 104 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 1.619,00
29 76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 1.619,00
30 92/2 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 14.702,00
31 96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak 14.702,00
32 107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 14.702,00